Registrácia

Prihlasovacie údaje

Fakturačná adresa / Kontaktné údaje

Firemné údaje

Adresa doručenia

Prevádzkovateľ: KVANT spol. s r.o. , FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 313 98 294, IČ DPH: SK 2020330565 sa zaväzuje, že bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.