Reklamačný poriadok KVANT spol. s r.o. – pre spotrebiteľa

Pre účely riadnej informovanosti spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov, ako aj pre zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru, vydáva spoločnosť KVANT spol. s r.o. v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení tento reklamačný poriadok, ktorý sa vzťahuje výhradne na kúpu tovaru cez e-shop www.laboratornatechnika.sk spotrebiteľmi (ďalej len kupujúci).

Ak tovar kupuje právnická osoba (t.j. firma, živnostník alebo organizácia s platným IČO), riadi sa zodpovednosť za vady príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb.).

Reklamačný formulár si kupujúci môže stiahnuť TU.

Na tovar zakúpený v internetovom obchode platí pre kupujúceho spotrebiteľa zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu procesu kazenia, treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe, inak právo zanikne.

Predávajúci zaručuje kupujúcemu:                                                  
1. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený                                        
2. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na faktúre
3. priloženie daňového dokladu k tovaru, ak sa kupujúci nedohodol s predávajúcim inak.

Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu alebo pri osobnom odbere skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu alebo tovaru toto na mieste reklamovať formou spísania reklamačného protokolu s prepravcom. Takúto reklamáciu je kupujúci povinný nahlásiť najneskôr do 24 hodín e-mailom aj predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom, je kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať a o tejto skutočnosti najneskôr do 24 hodín informovať e-mailom predávajúceho.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru, ktoré kupujúci zistil po otvorení zásielky je povinný oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu predávajúceho obchod@laboratornatechnika.sk alebo telefonicky, v pracovné dni od 8.30 do 16.00, na +421265411344.

V prípade neskoršieho oznámenia nemusí byť reklamácia uznaná.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi súhlasí kupujúci s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol doručený v bezchybnom stave, bez mechanického poškodenia. Odporúčame skontrolovať dôkladne obal aj obsah zásielky najmä pri sklenenom tovare!

Miesto uplatnenie reklamácie

V prípade reklamácie kontaktuje kupujúci predávajúceho telefonicky alebo mailom. Reklamovaný tovar (po dohode s predávajúcim)  zašle kupujúci (odporúčame doporučene, pre prípad straty balíka) alebo prinesie osobne na adresu predávajúceho:           
KVANT spol. s r. o.
FMFI UK Mlynská dolina    
842 48 Bratislava

K vybaveniu reklamácie je potrebná kópia daňového dokladu (faktúra), v prípade posielania reklamovaného tovaru poštou, pridá kupujúci do balíka aj vyplnený reklamačný formulár, kde okrem kontaktných údajov uvedie názov tovaru, číslo faktúry, dátum zakúpenia a popis závady tovaru.

Lehoty na vybavenie reklamácie

Poverený pracovník predávajúceho, určí spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Lehota pre vybavenie reklamácie je štandardne 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch môže trvať aj dlhšie, o čom musí však predávajúci kupujúceho upovedomiť.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení vybavenia reklamácie bol povinný vec prevziať, sa nezapočíta do záručnej doby. V prípade, že dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od dátumu jeho prevzatia.

Spôsoby vybavenia reklamácie

Predávajúci vybaví reklamáciu spôsobom, ktorý určil pracovník predávajúceho poverený vybavovaním reklamácií podľa rozhodnutia kupujúceho. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, uplatnením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím alebo zaslaním písomnej výzvy na prevzatie plnenia. O ukončení reklamačného konania informuje predávajúci kupujúceho dohodnutým spôsobom (e-mailom / sms / listom) a vyzve ho na bezodkladné osobné vyzdvihnutie reklamácie na odbernom mieste alebo mu po vzájomnej dohode zašle vybavenú reklamáciu poštou/dohodnutým prepravcom. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie.

V súlade s § 622 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V súlade s § 623 Občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má možnosť od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád predmet reklamácie riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru k určenému účelu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Nárok na zľavu z ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád a hodnotou tovaru s vadou, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom bola kúpa uskutočnená.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, môže kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie. V zamietnutí reklamácie predávajúci uvedie, komu môže kupujúci zaslať vec na odborné posúdenie.

Alternatívne riešenie sporov

Predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, a to za týchto podmienok:

  • pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, musí  využiť všetky zákonom dané možnosti - napr. uplatniť si svoje právo v reklamačnom konaní;
  • po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, má možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ak hodnota sporu bude vyššia ako 20,- €;
  • subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa;
  • využitie alternatívneho riešenia sporu nevylučuje možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou;
  • predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť za účelom vyriešenia sporu;
  • dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná;
  • ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk