Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky KVANT spol. s r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KVANT spol. s r.o., IČO 31398294, DIČ 2020330565, IČ DPH SK2020330565, so sídlom FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Odd. Sro, vložka č. 9220/B ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim na strane druhej a sú platné iba pre internetový obchod www.laboratornatechnika.sk (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim sa rozumie len právnická osoba, organizácia, fyzická osoba-podnikateľ (subjekt, ktorý uvedie vo svojej objednávke platné IČO)

Objednávanie tovaru alebo služby a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si tovar alebo službu môže objednávať:

 1. online na stránke www.laboratornatechnika.sk
 2. mailom na adrese: obchod@laboratornatechnika.sk

Po prijatí objednávky ju predávajúci zaeviduje v systéme. Najneskôr do 3 dní bude kupujúcemu poslané potvrdenie prijatej objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady na doručenie (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru/služby, adresu dodania (ak sa líši od adresy kupujúceho), údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak do 3 dní od objednania tovaru/služby kupujúci nedostane potvrdenie objednávky, je nutné, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho e-mailom na: obchod@laboratornatechnika.sk alebo telefonicky na: +421 905 697 410.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov: presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, fakturačnej adresy s platným IČO a DIČ, adresy doručenia s uvedenou kontaktnou osobou a telefónnym číslom.

Kupujúci je povinný si pred odoslaním objednávky skontrolovať správnosť údajov. Po odoslaní objednávky fakturačné údaje kupujúceho je možné zmeniť len po vzájomnej dohode. Objednaním tovaru/služby dáva kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti KVANT spol. s r.o..

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru/služby, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Dodanie a prevzatia tovaru alebo služby

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet plnenia kúpnej zmluvy vrátane súvisiacich dokladov a dokumentov a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu plnenia kúpnej zmluvy, a preto sa kupujúci stane jeho vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Možnosti a cena prepravy

Predávajúci tovar zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho maximálnu ochranu.
Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu podľa nasledovných možností:

 1. Prepravná spoločnosť - cena bežnej prepravy (nerozbitný tovar) je účtovaná vo výške 7 € s DPH. Cena pri krehkom sklenenom tovare je účtovaná vo výške 13 € s DPH.
  V prípade neštandardnej prepravy (ak je tovar ťažký alebo nadrozmerný, príp. ide o chemikálie) je cena dopravy určená na základe individuálnej kalkulácie a kupujúcemu oznámená pri potvrdení objednávky. Upozorňujeme kupujúceho, že v prípade výberu nevhodného spôsobu dopravy máme právo spôsob dopravy upraviť podľa nami stanovených podmienok.
 2. Osobný odber - prevzatie tovaru na výdajnom mieste je možné len v utorok a štvrtok medzi 13:00-15:00. O termíne osobného odberu Vás budeme informovať potvrdzujúcim e-mailom ihneď, ako bude Vaša objednávka naskladnená. Kupujúci je povinný potvrdiť termín osobného odberu minimálne deň vopred z dôvodu prípravy tovaru na výdaj, inak nebude možné si tovar vyzdvihnúť. V prípade opakovaného nereagovania na potvrdzujúci e-mail Vám bude tovar odoslaný kuriérom za príslušný poplatok prepravnej spoločnosti. Za osobný odber si predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.
  Adresa pre osobný odber: KVANT spol. s r.o, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava.
  MAPA

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho.

Manipulačný poplatok

Pri objednávkach, ktorých hodnota nepresahuje 50 Eur vrátane DPH, účtuje predávajúci kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 10 Eur vrátane DPH.

Dodacia lehota

Tovar je bežne expedovaný a doručený do 15 pracovných dní od prijatia objednávky, resp. od prijatia zálohovej platby. Pri niektorých tovaroch môže byť dodacia lehota dlhšia, ak ide o zákazkovú alebo sezónnu výrobu alebo z dôvodu predĺženia bežných dodacích termínov od výrobcov. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho pri potvrdení objednávky.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od prepravcu alebo doručiteľa je kupujúci povinný skontrolovať stav a obsah zásielky (obal a tovar). Ak pri preberaní kupujúci zistí poškodenie obalu, je nutné, aby kupujúci skontroloval ihneď obsah zásielky a v prípade poškodenia alebo nekompletnosti obsahu zásielky urobil písomný záznam podpísaný prepravcom alebo doručiteľom. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie až neskôr, obratom kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo elektronickou poštou. V spomínanom prípade však prepravná spoločnosť nemusí reklamáciu uznať.

Podpísaním prepravného listu prepravcovi súhlasí kupujúci s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol doručený v bezchybnom stave, bez mechanického poškodenia. Odporúčame skontrolovať dôkladne obal aj obsah zásielky najmä pri sklenenom tovare!

Bezpečnosť a ochrana informácií

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, z ktorých sú niektoré považované za osobné údaje v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej "GDPR" a v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ: KVANT spol. s r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 313 98 294, IČ DPH: SK 2020330565 sa zaväzuje, že bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

IS obchodu predávajúceho je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod reg. č.: 201409142.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s objednávateľom.
Všetky osobné údaje sú objednávateľom dobrovoľne poskytnuté predávajúcemu za účelom plnenia objednávky, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny
 • e-mailová adresa
 • voliteľne ďalšie adresy
 • telefónne číslo
 • obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne - s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, ktorý sa týka objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania, telefónneho čísla kuriérskej spoločnosti).
V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov - dopravcovia:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o. – DPD, Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 26367/B
 • TOPTRANS EU, a.s, Na priehon 50, 949 05 Nitra, IČO: 36703923, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10363/N
 • Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČ DPH: SK2020452687, IČO: 31324428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2083/S

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva, archivácie, štatistiky, prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním zrušenia súhlasu s týmto spracovaním na adresu: KVANT spol. s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom mailu. V prípade, že chcete svoju registráciu zrušiť, požiadajte nás o to e-mailom na adrese obchod@kvant.sk. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu zneaktívnené a údaje budú vymazané.

Predávajúci môže pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies". Bližšie informácie o cookies sú dostupné TU. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo obdobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

 

Prevádzková doba

Internetové objednávky prijíma predávajúci každý deň v ktorúkoľvek hodinu. Po doručení objednávky ju predávajúci zaeviduje v systéme. Najneskôr do 3 dní pošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie prijatej objednávky. Ak do 3 dní neobdrží kupujúci písomné potvrdenie objednávky, ani sa s ním predávajúci inak neskontaktuje, informuje sa kupujúci o stave svojej objednávky telefonicky na čísle +421 905 697 410 alebo elektronickou poštou.

Prevádzková doba: každý pracovný deň: 8:30-16:30

Pre osobný odber je nutná dohoda predávajúceho s kupujúcim o termíne prevzatia tovaru. V prípade výpadku informačného systému, elektrickej energie alebo iných ťažkostí nenesie predávajúci zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Ceny

Všetky ceny na stránke www.laboratornatechnika.sk  sú uvádzané vrátane DPH. sú uvádzané vrátane DPH. Ceny uvedené v katalógu sú vždy platné k termínu vydania katalógu a predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho písomného oznámenia. V prípade zákonom stanovenej zmeny sadzby DPH, colných sadzieb, prípadne zmien cien výrobcu alebo zmeny kurzu meny výrobcu si predávajúci vyhradzujeme právo zmeny cien.
Pre účely projektových kalkulácií odporúčame navýšenie ceny o 10-percentnú projektovú rezervu.

Štandardný spôsob platby je prevodom na účet predávajúceho. Celková cena sa vypočíta ako cena za tovar + prepravné náklady + manipulačné náklady (ak je výška objednávky nižšia ako 50 €). Výšku prepravných nákladov predávajúci vopred oznámi kupujúcemu.

Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Odstúpenie od zmluvy

1) Odstúpenie od zmluvy s kupujúcim, ktorý je právnická osoba, organizácia alebo fyzická osoba-podnikateľ

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je právnická osoba, organizácia alebo fyzická osoba-podnikateľ je možné v prípadoch, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník, a to iba písomnou vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Ak dôjde k dohode o odstúpení od kúpnej zmluvy, tak kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, a to na vlastné náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo po prijatí tovaru a zhodnotení jeho stavu účtovať kupujúcemu (ako kompenzáciu) prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložené pre znovuuvedenie tovaru do predaja. Predávajúci je ďalej oprávnený účtovať kupujúcemu storno poplatok do výšky preukázateľných nákladov vynaložených v súvislosti s obstaraním objednaného tovaru či služby.

Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v dohodnutej lehote pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr., že tovar sa už nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo dodávateľa, z dôvodov vyššej moci a pod., môže objednávku stornovať, o čom kupujúceho upovedomí e-mailom. Predávajúci má tiež právo objednávku zrušiť, ak kupujúci neuhradil zálohovú platbu do termínu splatnosti alebo v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefónny kontakt, IČO a pod..

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba na faktúru – platí len pre školy, štátne organizácie a  zákazníkov s overeným platným IČO, ktorí už v minulosti realizovali nákup na stránke www.laboratornatechnika.sk a nie sú v omeškaní s platbou záväzkov voči predávajúcemu.

Pri prvom nákupe a osobnom odbere sa vyžaduje platba vopred.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy (pokiaľ nebolo dohodnuté inak).

Záručné podmienky

Na tovar predávaný pre právnickú osobu, organizáciu, fyzickú osobu – podnikateľa (subjekt, ktorý uvedie vo svojej objednávke platné IČO) sú poskytované zákonom stanovené záručné podmienky. Na tovar predávaný spotrebiteľovi je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedený na obale tovaru dátum spotreby.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Bližšie informácie nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.

Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad činnosťami predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia.
Adresa:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné.

Spoločnosť KVANT spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.laboratornatechnika.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 7.6.2023 a nahrádzajú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.